+48 32 787 68 98

Porady prawne

Najważniejsze informacje ze świata prawa z pierwszej ręki

Anna Rzeszutko

Rozwód krok po kroku

Pierwszym krokiem do uzyskania rozwodu powinna być konsultacja z prawnikiem czy na pewno wszystkie warunki do rozpoczęcia procesu rozwodowego zostały spełnione. Często bowiem zdarza się tak, że klienci za wcześnie chcą złożyć pozew w sądzie albo nie są odpowiednio przygotowani (w tym na złożenie pozwu nie pozwala sytuacja wspólnych dzieci, które nie są jeszcze gotowe na rozstanie rodziców, nie pogodziły się z rozpadem małżeństwa rodziców), co skutkowałoby oddaleniem pozwu i utratą wpłaconej opłaty sądowej wynoszącej obecnie 600 złotych. Należy bowiem pamiętać, że tylko przy istnieniu określonych przesłanek, w tym trwałego i zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego, możemy zacząć się zastanawiać nad złożeniem do sądu pozwu.

Rozwód krok po kroku

Przed złożeniem pozwu należy się podjąć decyzję, co do tego:

  1. jak chcemy uregulować kwestię winy, mamy bowiem co do zasady kilka rozwiązań, możemy rozwiązać małżeństwo za porozumieniem stron, co w praktyce oznacza rozwód bez orzekania o winie – jest to sposób zdecydowanie najszybszy i najtańszy, czy też zależy nam na przykład z powodu alimentów – na stwierdzenie przez sąd winy współmałżonka. Tutaj także pomocna będzie rozmowa z prawnikiem, który nas odpowiednio ukierunkuje;
  2. jak ma zostać uregulowana opieka na dziećmi, z którym z rodziców dziecko ma zamieszkać po rozwodzie oraz jak będą uregulowanie widzenia (kontakty), tego drugiego rodzica, można także rozważać złożenie w pozwie rozwodowym wniosku o ustanowienie tzw. opieki naprzemiennej, co oznacza w praktyce dzielenie czasu dziecka pomiędzy rodziców po połowie;
  3. o jakie alimenty na dziecko występować;
  4. czy występować o alimenty na siebie od współmałżonka;
  5. czy ustalać sposób korzystania z mieszkania (domu) po rozwodzie – istnieje bowiem możliwość, jeśli małżonkowie mają zamiar po rozwodzie ze sobą nadal mieszkać, żeby sąd ustalił z jakich części mieszkania (domu) korzysta każde z małżonków;
  6. czy już w pozwie składać tzw. wniosek o zabezpieczenie najczęściej w zakresie opieki, alimentów lub kontaktów na czas procesu o rozwód.

Czy istnieje uniwersalny wzór pozwu rozwodowego?

Nie ma jednego wzoru pozwu, na którym można stworzyć swój własny pozew – każdy przypadek małżeństwa ma bowiem swoją historię, na bazie której tworzy się pozew do sądu – nie odwrotnie. Dlatego też warto powierzyć napisanie pozwu adwokatowi.

Pozew jest pismem formalnym, musi spełniać kryteria wymagane przez prawo. Pozew musi przede wszystkim zawierać dane stron (imię, nazwisko, adres), PESEL osoby wnoszącej pozew, wskazanie właściwego sądu oraz miejscowości i daty sporządzenia, należy w pozwie wskazać o co się wnosi, oraz przedstawić uzasadnienie swoich wniosków. Pozew musi zostać podpisany. Pozew do sądu składa się wraz załącznikami w dwóch egzemplarzach. Do pozwu należy załączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej – obecnie to kwota 600 złotych oraz w oryginale aktualny akt małżeństwa z urzędu stanu cywilnego, a jeśli małżonkowie mają dzieci, należy także załączyć odpis aktu urodzenia dzieci. Proszę pamiętać, że to są informacje podstawowe i ogólne, a profesjonalny pełnomocnik uszczegółowi te dane na etapie prowadzenia postępowania. Następnie, jak pozew trafi do sądu, rusza procedura rozwodowa, a pierwsza rozprawa zazwyczaj wyznaczana jest do czterech miesięcy od chwili złożenia pozwu.

‹  powrót