+48 32 787 68 98

Porady prawne

Najważniejsze informacje ze świata prawa z pierwszej ręki

Anna Rzeszutko

Jak się rozwieść z kredytem hipotecznym? Co z kredytem w przypadku rozstania?

W 2021 roku doszło do udzielenia rekordowej ilości kredytów hipotecznych przez Banki w Polsce. Klienci powierzający nam sprawę o rozwód, nie rzadko wskazują, że obawiają się co stanie się z kredytem hipotecznym w przypadku rozstania z małżonkiem. W niniejszym artykule przybliżymy Państwu po krótce co tak naprawdę stanie się z kredytem w przypadku rozwodu.

Rozwód a kredyt hipoteczny

Przede wszystkim należy pamiętać, że kredyt hipoteczny obciąża z reguły oboje małżonków, którzy decydują się na zawarcie stosownej umowy z bankiem. Tym samym w przypadku rozstania i zakończenia małżeństwa przez strony, kredyt ten nadal trwa, umowa z bankiem wiąże oboje małżonków  – a małżonkowie, chociaż już nie żyją razem, nadal zobowiązani są do jego zapłaty. Małżonkowie nadal muszą opłacać raty kredytu – nawet wtedy, gdy drugi z małżonków tego nie robi. Wtedy może się zastanowić na tak zwanym roszczeniem regresowym wobec małżonka uchylającego się od spłaty kredytu. Muszą być jednak spełnione określone przesłanki. W praktyce zdarzają się przypadki, że jeden z małżonków nie uiszcza należnych rat kredytu. Często też małżonkowie uważają, że są zobowiązani do zapłaty tylko połowy raty kredytu – niejako „swojej części kredytu”. Takie postępowanie jest jednak nieprawidłowe i może spowodować negatywne skutki dla obu byłych małżonków. Odpowiedzialność małżonków za zaciągnięty kredyt hipoteczny jest solidarna. Oznacza to, że są oni zobowiązani wspólnie, ale także osobno do spłaty należności względem banku.

Samodzielna spłata kredytu po rozwodzie

Co robić w przypadku, gdy jeden z małżonków po rozwodzie spłaca samodzielnie kredyt hipoteczny, a drugi zaprzestał przekazywania na ten cel środków pieniężnych? W takim przypadku, najlepiej skorzystać z możliwości mediacji w celu pozasądowego rozwiązania sporu – a gdy brak jest widoków na polubowne rozwiązanie konfliktu – wytoczenie powództwa o zwrot nadpłaconych rat kredytu. Nasza Kancelaria od lat pomaga swoim Klientom w sprawach rodzinnych i związanych z tym kwestiach finansowych. Posiadamy bogate doświadczenie i praktykę również w pozasądowych podziałach majątku obejmujących kredyty hipoteczne, także w walucie obcej.

‹  powrót