+48 32 787 68 98

Porady prawne

Najważniejsze informacje ze świata prawa z pierwszej ręki

Anna Rzeszutko

Nienależnie pobrane świadczenie alimentacyjne z funduszu alimentacyjnego

Dnia 17 listopada 2020 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał istotne z praktycznego punktu widzenia orzeczenie, które pozostaje bardzo ważne dla osób pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

W przedmiotowej sprawie sporna okazała się kwestia pobierania świadczenia alimentacyjnego z funduszu przez osobę uprawnioną (tj. przez dziecko), w sytuacji gdy osoba obowiązana (np. ojciec) zmarła.

Pierwotnie uznano, że osoba, która pobrała świadczenie po śmierci rodzica, zobowiązana jest do zwrotu świadczenia. Uprawniony otrzymywał świadczenie jeszcze kilka miesięcy po śmierci swojego rodzica – o czym nie posiadał wiedzy, gdyż nie posiadał kontaktu z rodzicem.

Stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie

Naczelny Sąd Administracyjny stanął jednak stanowisku, że w przypadku pobrania pieniędzy z funduszu – osoba nie jest zobowiązana do ich zwrotu, kiedy nie wiedziała o śmierci rodzica, który był zobowiązany do alimentów.

Dlatego też, to fundusz alimentacyjny, będzie zobowiązany wykazać, że osoba pobierająca świadczenie po śmierci rodzica, posiadała wiedzę, że nie ma prawa do otrzymywania tego świadczenia. Do tej pory częstą praktyką było żądanie zwrotu pobranego świadczenia, pomimo iż osoba, której należne było świadczenie nie miała wiedzy o śmierci rodzica, a tym samym, że nie ma już możliwości pobierania świadczenia.

Powyższe stanowisko Sądu z pewnością spowoduje, dokładanie większej staranności przy wydawaniu decyzji dotyczących obowiązku zwrotu pobranych pieniędzy z funduszu alimentacyjnego.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2020 roku, sygn. akt: I OSK 1163/20.

‹  powrót