+48 32 787 68 98

Anna Rzeszutko

Coraz częściej w codziennej pracy, Klienci zadają nam pytania o kwestie formalne związane z „założeniem” niebieskiej karty. W dzisiejszym wpisie, postaramy się Państwu po krótce wyjaśnić czym jest procedura „niebieskiej karty”.

Czym jest procedura niebieskiej karty?

Procedura „niebieskiej karty” to nic innego, jak podjęcie czynności przez uprawnione organy (np. Policję, lekarza, pracowników MOPS, nauczycieli) w przypadku powzięcia przez nie wątpliwości co do tego, czy w danej rodzinie nie dochodzi do przemocy.

Jak przebiega procedura założenia niebieskiej karty?

Wszczęcie procedury rozpoczyna się poprzez wypisanie specjalnego formularza „Niebieska Karta – A”. Formularz ten może wypisać m.in. nauczyciel, który poweźmie wątpliwości co do tego, czy w rodzinie jego ucznia nie dochodzi do przemocy, policjant podczas interwencji w domu w którym ma dochodzić do przemocy, pracownicy MOPSU podczas wizyty/spotkania w domu osób pokrzywdzonych. Jest to tzw. I etap procedury. Może on być zainicjonowany przez osobę, która doznaje przemocy, jak i wszczęty bez jej bezpośredniego udziału. Osoba doznająca przemocy nie musi wyrażać zgody na  wszczęcie procedury. Jednocześnie organy nie mogą odmówić wszczęcia tzw. niebieskiej kary jeżeli będą posiadały wiarygodne dane uzasadniające jej wszczęcie.

Podczas II etapu procedury zbiera się komisja, której zadaniem jest w terminie 30 dni przeprowadzić rozmowę z osobą doznającą przemocy oraz zlecić wywiad środowiskowy. Na postawie w/w informacji przygotowywany jest tzw. plan pomocy rodzinie. Następnie, na rozmowę zaprasza się osobę, którą podejrzewa się o stosowanie przemocy w rodzinie.

Jeżeli komisja stwierdzi, że nie ma podstaw do uznania, że była stosowana przemoc w rodzinie – postępowanie zostaje umorzone, a gdy posiada uzasadnione informacje o stosowaniu przemocy – wdraża plan pomocy rodzinie. W trakcie trwania tego planu, organy mogą podejmować różne czynności takie jak m.in.: skierowanie do sądu wniosku o nakazanie eksmisji osoby stosującej przemoc w rodzinie, skierowanie sprawy do sądu rodzinnego o wydanie tzw. zarządzeń opiekuńczych (w sprawach małoletnich). Każdorazowo w przypadku powzięcia wiedzy o popełnieniu przestępstwa (np. przez osobę względem, której istnieje ryzyko, że stosuje przemoc w rodzinie) zobowiązani są do poinformowania odpowiednich organów o tym fakcie.

Zakończenie procedury niebieskiej karty

Procedura niebieskiej karty kończy się w dwóch przypadkach: 1) umorzenie postępowania – wobec braku informacji o stosowaniu przemocy, 2) zakończeniu stosowania przemocy w rodzinie.

Doświadczenie pokazuje, że procedura „niebieskiej karty” jest wszczynana praktycznie za każdym razem, gdy tylko organy powezmą wiedzę o możliwych nieprawidłowościach. Nie jest możliwe „wycofanie” procedury. Większość postepowań kończy się umorzeniem z uwagi na brak stwierdzenia stosowania przemocy w rodzinie.

W dzisiejszym wpisie, chcielibyśmy Państwu wskazać na różnice między adwokatem a mediatorem.

Kim jest Adwokat?

Adwokatem jest osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze, uzyskała tytuł magistra prawa, ukończyła aplikację, zdała egzamin zawodowy. Adwokata obowiązuje tajemnica adwokacka – oznacza to, że nikt nie może zwolnić adwokata co do obowiązku zachowania przez niego w tajemnicy wszystkiego tego czego dowiedział się w ramach udzielanej przez niego pomocy prawnej klientowi. Adwokat w sprawach rodzinnych często pomaga stronom dojść do porozumienia, wskazuje klientowi najlepsze dla niego rozwiązanie. Jest przedstawicielem strony którą reprezentuje, dba o jej interesy w procesach sądowych i poza sądem.

Kim jest Mediator? Kto może zostać stałym mediatorem sądowym?

Mediatorem jest osoba fizyczna, która ukończyła szkolenie na mediatora sądowego i spełniła kilak koniecznych przesłanek z ustawy. Nie musi jednak posiadać wykształcenia prawniczego. Stałym mediatorem może zostać mediator, który ukończył 26 lat, posiada pełnię praw publicznych, zna język polski, nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz został wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego.

Mediator pozostaje bezstronny wobec osób z którymi mediuje. Mediator nie doradza. Może wskazać kierunki i rozwiązania, tak aby każda ze strony była zadowolona.

Celem mediatora jest kompromis. Mediator wszelkie informacje, o których dowiedział się w trakcie mediacji – musi zachować w tajemnicy z uwagi na brak jawności mediacji. Mediacje są zawsze tajne.

W naszej Kancelarii posiadamy stałego mediatora sądowego, który może pomóc Państwo rozwiązać konflikty rodzinne w drodze ugody mediacyjnej.

Zapraszamy do kontaktu!

Klienci Kancelarii, którzy decydują się na rozwód, często zadają nam pytanie – czy mediacja przy rozwodzie jest obowiązkowa?  Spieszymy z odpowiedzią.

Na wstępie należy wskazać, że mediacja obojętnie w jakim postępowaniu – nigdy nie jest obowiązkowa. Mediacja czy to sądowa, jak i pozasądowa wymaga zgody obu stron. Nikt nie może zostać zmuszony do mediacji.

Kiedy warto korzystać z mediacji przy rozwodzie?

Uważamy jednak, że warto z niej skorzystać, jeżeli m.in.:

  1. Istnieje cień szansy na podjęcie przez strony na nowo pożycia małżeńskiego i uratowanie małżeństwa,
  2. Strony posiadają wspólne małoletnie dzieci,
  3. Strony chcą w sposób polubowny zakończyć małżeństwo i  pragną rozwiązać wszelkie sprawy, w tym kwestie finansowe (podział majątku itd.)

Zalety prowadzenia mediacji

Co więcej – mediacja jest nie tylko dobrowolna, ale także w wielu sprawach zmniejsza koszty postępowania. Dodatkowo – mediacja jest tajna. Co oznacza, że o jej przebiegu wiedzę posiadają tylko strony i mediator – oraz inne osoby które brały w niej udział (pełnomocnik). Nie musi zakończyć się powodzeniem – ugodą. Jeżeli strony nie porozumieją się – mediator (w sprawach sądowych) przekazuje Sądowi informacje o zakończeniu mediacji, braku zawarcia ugody i sprawą zajmuje się dalej Sąd.

Mediacje a rozwód

Należy pamiętać, że mediacje mogą przyspieszyć rozpoznanie sprawy, a mediator – który jest bezstronnym arbitrem – pomaga stronom na wypracowanie przez nie satysfakcjonującego obie strony kompromisu. Przed mediatorem można stworzyć m.in. porozumienie rodzicielskie, na podstawie którego Sąd wyda wyrok rozwodowy w zakresie alimentów na dzieci, kontaktów rodzica z dziećmi. W kwestii władzy rodzicielskiej nie jest dopuszczalne zawarcie ugody przed mediatorem – o władzy decyduje Sąd, co nie oznacza, że nie może ona przysługiwać obojgu rodzicom.  W sprawach rodzinnych umiejętność porozumienia się pomiędzy rodzicami jest kluczowa także z uwagi na dobro dziecka.

Doświadczenie pokazuje, że większość spraw, w których małżonkowie nie potrafili się porozumieć – dzięki zgodzie na mediacje – zakończyło się szybciej, niż pierwotnie oczekiwano. Nadto, wiele spraw – gdzie małżonkowie na początku nawzajem uważali się za winnych rozkładowi pożycia małżeńskiego – kończy się polubownie, a byli małżonkowie potrafią porozumieć się w wielu istotnych dla nich sprawach – m.in. w kwestiach podziału majątku, małoletnich dzieci, zwierząt itd.

Nasza Kancelaria skutecznie łączy sprawy rodzinne z mediacją, zapraszamy do kontaktu!

Sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego potrafią przed Sądem trwać wiele lat.  Doświadczenie w naszej kancelarii pokazuje, że takie sprawy toczą się nawet przez siedem lat! Najczęstszą przyczyną długiego rozpoznawania takich spraw i związanych z tym kosztów, jest konieczność powoływania biegłych w celu ustalenia wartości domu, samochodu czy ustalenia stanu kont małżonków.

Ugoda pozasądowa przed mediatorem a podział majątku

Alternatywą w takim przypadku może być zawarcie ugody pozasądowej przed mediatorem, która następnie zostanie skierowana do Sądu w celu jej zatwierdzenia. Taka ugoda ma taką samą moc jak orzeczenie sądu o podziale majątku, umowa notarialna lub ugoda zawarta przed Sądem. Zawarcie ugody przed mediatorem jest nie tylko szybsze niż wieloletni proces sądowy, ale także o wiele tańsze, gdyż strony nie są zobowiązane w takim przypadku ponosić kosztów sądowych, kosztów biegłych, ewentualnych kosztów zastępstwa adwokackiego itd.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zawieraniu ugód mediacyjnych w zakresie podziału majątku. Na życzenie Klientów łączymy sprawy o rozwód/separację ze sprawami o podział majątku. Zapraszamy zatem do kontaktu.

Posiadane przez nas doświadczenie pozwala nam na stwierdzenie, że większość spraw rodzinnych – w tym dotyczących alimentów, kontaktów z dziećmi – możliwych jest do zakończenia w sposób całkowicie polubowny. Nawet osoby najbardziej ze sobą skłócone mogą się porozumieć. Zazwyczaj jest to zasługa bezstronnego mediatora, który wie, w jaki sposób zaproponować stronom, aby te podjęły ze sobą dialog.

Co dają mediacje w sprawach rodzinny?

Mediacje w sprawach rodzinnych mogą doprowadzić do szybszego – niż przed Sądem – rozwiązania kwestii dotyczących kontaktów i alimentów na małoletnich dzieci, alimentów płatnych od rodzica na pełnoletnie dziecko, kontaktów rodziców/dziadków z dzieckiem, podziału majątku wspólnego itd. Wszystkie te sprawy sporne mogą zostać uregulowane w zawartej przed mediatorem ugodzie. Ugoda ta, po jej zatwierdzeniu przez Sąd ma taką samą moc prawną, jak ugoda zawarta przed Sądem czy też jak wyrok sądowy. Oznacza to, że na jej podstawie w przypadku braku jej wykonania przez drugą stronę, sprawę można powierzyć komornikowi w celu wyegzekwowania ugody.

Postępowanie mediacyjne – jak wygląda w praktyce?

Należy pamiętać, że ugody przed mediatorem mogą być zawarte w większości spraw rodzinnych. Postępowanie mediacyjne może być przeprowadzone na podstawie umowy o mediacje (poza Sądem) jak i na podstawie skierowania stron do mediacji przez Sąd – w trakcie sprawy sądowej.

Doświadczenie pokazuje, że sprawy, które zostały skierowane do mediacji w większości kończą się zawarciem przez strony ugody. Mediacja jest nie tylko często tańszą opcją od postępowań sądowych – ale także – co najważniejsze, jest o wiele szybsza, niż długoletnie postępowania sądowe.

Nasza Kancelaria świadczy pomoc klientom także w obszarze mediacji poza sądowej i sądowej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozasądowym rozwiązywaniu sporów. Zapraszamy do kontaktu!

W ostatnim czasie, klienci Kancelarii zwracają się do nas z pytaniem – czy inflacja ma wpływ na zwiększenie alimentów? Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest jednoznaczna. Każdorazowo wymaga zbadania sytuacji stron, małoletnich dzieci oraz dochodów rodziców – ich wzrostu, spadku lub utrzymania na tym samym poziomie oraz tzw. bieżących „kosztów życia”.

Inflacja a zwiększenie alimentów na dziecko

Obecnie (zgodnie z informacjami przekazanymi przez Główny Urząd Statystyczny) inflacja w miesiącu czerwcu 2022 roku wyniosła 15,6 % w stosunku rok do roku. Jakie ma to przełożenie na zwiększenie alimentów zarówno tych dla małoletniego?

Potrzebne jest udowodnienie przed Sądem, że wzrost inflacji ma przełożenie na zwiększenie kosztów życia przede wszystkim dziecka ale tez rodzica opiekującego się dzieckiem, w tym na jedzenie, utrzymanie mieszkania, koszty związane z edukacją i inne konieczne wydatki na małoletniego.

Zwiększenia alimentów ze względu na inflację – jak to zrobić?

Obecnie (zgodnie z informacjami podawanymi w prasie, komunikatach i mediach) sądy rodzinne odnotowują zwiększoną liczbę pozwów o podwyższenie obowiązku alimentacyjnego – m.in. z uwagi na wysoką inflację. Rolą Sądu jest zbadanie czy w danym przypadku nastąpiła zmiana stosunków uzasadniających żądanie alimentów w wyższym zakresie niż ten, który ma miejsce obecnie.

Nasza Kancelaria pomaga w ustaleniu czy zasadne jest występowanie do sądu i czy sprawa o zwiększenie alimentów zakończy się sukcesem.

Zapraszamy do kontaktu.

Zarówno przed, w trakcie jak i po rozwodzie możliwe jest skuteczne dochodzenie alimentów od małżonka.

Alimenty na małżonka – co musisz wiedzieć

W trakcie trwania związku małżeńskiego, małżonek może wystąpić do Sądu Rodzinnego z powództwem o zaspokojenie potrzeb rodziny, co dotyczy nie także dzieci stron. W takim przypadku Sąd nałoży na drugiego z małżonków obowiązek przekazywania określonej sumy pieniężnej do rąk drugiego z małżonków.

Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny dotyczy obojga małżonków, oznacza to, że od takiego obowiązku nie można się uchylić. Inaczej wygląda kwestia z alimentami w przypadku rozwodu. W trakcie sprawy o rozwód istnieje możliwość tak zwanego zabezpieczenia roszczenia o alimenty, tak, aby na czas postępowania sądowego przekazywane były drugiemu małżonkowi środki na utrzymanie.

Alimenty na małżonka po rozwodzie

Po rozwodzie, istotną kwestią jest sytuacja majątkowa jaką pociąga za sobą rozwód dla małżonka żądającego alimentów i okoliczność, który z małżonków został uznany za wyłącznie winnego. Wszystko to ma znaczenie w przypadku dochodzenia alimentów.

Alimenty na małżonka po rozwodzie są zasądzone po spełnieniu odpowiednich przesłanek. Świadczenia alimentacyjnego w związku z rozwodem można dochodzić w pozwie rozwodowym bądź już po rozwiązaniu małżeństwa – wszystko w określonym prawem czasie i w określonych przypadkach.

Każdorazowo konieczne jest udowodnienie sytuacji majątkowej/zarobkowej  małżonka żądającego alimentów.

Nasza kancelaria prawa rodzinnego posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu alimentów bez względu na osoby uprawnione i zobowiązane do alimentacji. Zapraszamy do kontaktu.

Klienci przychodzący po poradę prawną najczęściej zastanawiają się, jaki wpływ na zaciągnięty przez małżonków kredyt ma rozwiązanie ich małżeństwa przez rozwód. Spieszymy z odpowiedzią.

Rozdzielność majątkowa

Do rozdzielności majątkowej dochodzi m.in. z chwilą orzeczenia rozwodu przez Sąd. Od tej daty, między byłymi małżonkami nie istnieje już ustrój wspólności majątkowej, co oznacza, iż wszelkie nabyte przez nich przedmioty nabywane są do majątku osobistego każdego z małżonków.

Rozwód a kredyt hipoteczny

Kredyt zawarty na nazwisko obojga małżonków z chwilą rozwiązania małżeństwa nadal obowiązuje. Oznacza to, że małżonkowie są zobowiązani do dalszego uiszczenia należnych rat kredytu zgodnie z harmonogramem.

Nasza kancelaria praktykuje w ramach podziału majątku wspólnego przejęcie w całości umowy kredytowej przez jednego z małżonków. W tym celu konieczne będzie uzyskanie stosownych dokumentów, zgód baku i dopełnienie formalności.

Niemniej jednak, do czasu rozwiązania spraw majątkowych byli małżonkowie nadal zobowiązani są wspólnie do dalszej spłaty kredytu.

Posiadamy doświadczenie w zakresie spraw dotyczących podziałów majątków wspólnych, w szczególności takich, które pozostają obciążone kredytami, w szczególności również kredytami hipotecznymi.

Zapraszamy do kontaktu.

Nierzadko Klienci zwracający się do nas o pomoc, zadają pytanie – kto ma prawo do domu po rozwodzie? Najczęstszą odpowiedzią jest – to zależy.

Dom po rozwodzie

Wszystko uzależnione jest od tego, czy byli małżonkowie kupili dom/mieszkanie przed czy w trakcie związku małżeńskiego, za czyje pieniądze – czy były to pieniądze wspólne małżonków czy też np. darowane jednemu z nich przez jego rodziców. Często bywa też tak, że jeden z małżonków otrzymuje ziemię od swoich rodziców/dziadków, na której to małżonkowie następnie postanawiają wybudować wymarzony dom.

O ile w przypadku zakupu nieruchomości przed lub w trakcie trwania związku małżeńskiego sprawa jest prostsza (to co nabyte w małżeństwie zazwyczaj jest wspólne), o tyle komplikacje najczęściej pojawiają się gdy dochodzi do budowy domu na działce stanowiącej własność jednego z małżonków.

Dom po rozwodzie – komu co się należy?

Regułą jest, że nieruchomość wybudowana na działce wspólnej wchodzi w skład majątku wspólnego stron. W przypadku, gdy nieruchomość zostanie wybudowana na działce męża/żony staje się jego/jej własnością. Nie oznacza to jednak, że drugiemu małżonkowi nic się nie należy – jeżeli środki przeznaczone na budowę domu pochodziły z majątku wspólnego, może on (a w zasadzie nawet powinien) domagać się zwrotu poczynionych nakładów. Tak samo jest w przypadku, gdy środki na wybudowanie domu pochodziły z zaciągniętego przez małżonków kredytu (więcej o kredytach w małżeństwie i po rozstaniu w odrębnym artykule). Często klienci nie mają wiedzy czego dokładnie mogą żądać, jak również co dokładnie wchodzi w skład majątku osobistego, a co w skład majątku wspólnego małżonków. W tym celu warto zasięgnąć porady profesjonalnego pełnomocnika w osobie adwokata lub radcy prawnego. Nasza Kancelaria od lat pomaga Klientom w kwestiach związanych z majątkiem i jego podziałem po rozwodzie

W 2021 roku doszło do udzielenia rekordowej ilości kredytów hipotecznych przez Banki w Polsce. Klienci powierzający nam sprawę o rozwód, nie rzadko wskazują, że obawiają się co stanie się z kredytem hipotecznym w przypadku rozstania z małżonkiem. W niniejszym artykule przybliżymy Państwu po krótce co tak naprawdę stanie się z kredytem w przypadku rozwodu.

Rozwód a kredyt hipoteczny

Przede wszystkim należy pamiętać, że kredyt hipoteczny obciąża z reguły oboje małżonków, którzy decydują się na zawarcie stosownej umowy z bankiem. Tym samym w przypadku rozstania i zakończenia małżeństwa przez strony, kredyt ten nadal trwa, umowa z bankiem wiąże oboje małżonków  – a małżonkowie, chociaż już nie żyją razem, nadal zobowiązani są do jego zapłaty. Małżonkowie nadal muszą opłacać raty kredytu – nawet wtedy, gdy drugi z małżonków tego nie robi. Wtedy może się zastanowić na tak zwanym roszczeniem regresowym wobec małżonka uchylającego się od spłaty kredytu. Muszą być jednak spełnione określone przesłanki. W praktyce zdarzają się przypadki, że jeden z małżonków nie uiszcza należnych rat kredytu. Często też małżonkowie uważają, że są zobowiązani do zapłaty tylko połowy raty kredytu – niejako „swojej części kredytu”. Takie postępowanie jest jednak nieprawidłowe i może spowodować negatywne skutki dla obu byłych małżonków. Odpowiedzialność małżonków za zaciągnięty kredyt hipoteczny jest solidarna. Oznacza to, że są oni zobowiązani wspólnie, ale także osobno do spłaty należności względem banku.

Samodzielna spłata kredytu po rozwodzie

Co robić w przypadku, gdy jeden z małżonków po rozwodzie spłaca samodzielnie kredyt hipoteczny, a drugi zaprzestał przekazywania na ten cel środków pieniężnych? W takim przypadku, najlepiej skorzystać z możliwości mediacji w celu pozasądowego rozwiązania sporu – a gdy brak jest widoków na polubowne rozwiązanie konfliktu – wytoczenie powództwa o zwrot nadpłaconych rat kredytu. Nasza Kancelaria od lat pomaga swoim Klientom w sprawach rodzinnych i związanych z tym kwestiach finansowych. Posiadamy bogate doświadczenie i praktykę również w pozasądowych podziałach majątku obejmujących kredyty hipoteczne, także w walucie obcej.