Aktualności

Najważniejsze informacje ze świata prawa z pierwszej ręki

Anna Rzeszutko

Reprezentacja małoletniego w sprawie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego z powództwa jednego z rodziców

Dnia 09 października 2020 roku Sąd Najwyższy wydał bardzo interesujące orzeczenie, dotyczące reprezentowania dziecka przez jednego z rodziców w sprawach o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

W przedmiotowej sprawie doszło do przedstawienia Sądowi Najwyższemu zagadnienia prawnego przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Sprawa dotyczyła tego, czy w sprawach o uchylenie obowiązku alimentacyjnego rodzica (np. ojca), który sprawuje aktualnie faktyczną opiekę nad dzieckiem, małoletniego może reprezentować drugi z rodziców (np. matka), któremu władza rodzicielska została ograniczona.

Przedmiotowa sprawa okazała się kluczowa dla dalszych losów postępowania, stąd też musiał się nad nią pochylić Sąd Najwyższy.

Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, iż w takim przypadku, gdy małoletniego miałby reprezentować ten z rodziców, któremu władza została ograniczona, małoletniego powinien reprezentować kurator ustanowiony przez Sąd opiekuńczy.

Zdaniem Sądu Najwyższego, rodzic, któremu władza została ograniczona do konkretnych obowiązków i uprawnień (np. do decydowania o wyjazdach za granicę, wyboru szkoły, zawodu), nie może reprezentować dziecka w sprawie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Okoliczność, kto powinien reprezentować dziecko w takich sprawach jest kluczowa dla osób, które w przyszłości będą chciały analogiczne sprawy wnieść do Sądu. Dokładne określenie osoby, która ma reprezentować małoletnie dziecko, spowodowuje szybsze rozpoznanie sprawy.

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna, z dnia 09 października 2020 roku, sygn. akt: III CZP 91/19

‹ powrót